• You are here:
  • Home »

Chính sách bảo mật

Bằng việc truy cập hoặc sử dụng bất kỳ trang nào trên website này mà Chính Sách Bảo Mật hoặc liên kết đến Chính Sách Bảo Mật này xuất hiện, bạn coi như là đã đồng ý với điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này. Vui lòng xem xét cẩn thận Chính Sách Bảo Mật này trước khi truy cập hoặc sử dụng bất kỳ trang nào hoặc cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.
By visiting or using any of the pages available on this website on which this Privacy Policy or a link to this Privacy Policy appears, you are deemed to agree to the terms of this Privacy Policy. Please review this Privacy Policy carefully prior to visiting or using any such pages or otherwise providing any personal data.

 Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách Bảo Mật này, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn trong dữ liệu của chúng tôi, vui lòng tham chiếu đến Điều III để biết quy trình thực hiện.
If you wish to opt-out of this Privacy Policy, amend or remove any of your personal data in our possession, please refer to Clause III for the required procedure.

I.  Thu thập dữ liệu cá nhân/Collection of personal data

II. Sử dụng dữ liệu cá nhân/Use of personal data

III. Điều chỉnh dữ liệu cá nhân/ Ngừng tham gia/Amendments to personal data/ Opt out

Bảo mật/Security

V. Quyền sửa đổi chính sách bảo mật này/Rights to amend this privacy policy

Skip to toolbar